گندم

کاربرد سیستم آبیاری قطره‌ای(نوار تیپ) در زراعت گندم

/post-30

به استناد گزارش وزارت نیرو کل منابع آب تجدیدپذیر کشور در حدود 130 میلیارد مترمکعب می‌باشد. که در حال حاضر حدود 93 میلیارد مترمکعب استحصال می‌گردد و سهم بخش کشاورزی از این مقدار در حدود 93/5درصد می‌باشد. با توجه به نرخ رشد جمعیت و چالش‌های خشکسالی در حال و آینده و رقابت سایر بخش‌ها برای منابع آب، کاربرد سامانه‌های آبیاری با کارایی مصرف بالاتر از راهکار‌های موثر در جهت پایداری توسعه در بخش کشاورزی می‌باشد.