کاهش علف هرز

روش‌های آبیاری گلخانه‌ - روش ششم

/post-42

آبیاری با لوله تراوا (متخلخل یا نشتی)