اخبار

خاکی بدون نیاز به آب

/post-43

محققان خاکی را آماده کردند که نیاز به آب ندارد و از هوا آب جذب می‌کند!

این خاک شب‌ها که دما کمتر است آب را از رطوبت هوا جذب می‌کند و در روز که هوا گرم می‌شود آب را آزاد می‌کند!