مقالات


کاربرد سیستم آبیاری قطره‌ای(نوار تیپ) در زراعت گندم

کاربرد سیستم آبیاری قطره‌ای(نوار تیپ) در زراعت گندم

به استناد گزارش وزارت نیرو کل منابع آب تجدیدپذیر کشور در حدود 130 میلیارد مترمکعب می‌باشد. که در حال حاضر حدود 93 میلیارد مترمکعب استحصال می‌گردد و سهم بخش کشاورزی از این مقدار در حدود 93/5درصد می‌باشد. با توجه به نرخ رشد جمعیت و چالش‌های خشکسالی در حال و آینده و رقابت سایر بخش‌ها برای منابع آب، کاربرد سامانه‌های آبیاری با کارایی مصرف بالاتر از راهکار‌های موثر در جهت پایداری توسعه در بخش کشاورزی می‌باشد.

دسته‌بندی
موردی وجود ندارد.
بایگانی نوشته‌ها