آرایش قطره چکان ها در لوله آبده

   اینکه قطره چکان ها به چه صورتی بر روی لوله آبده در ردیف درختان قرار گیرند و برای ردیف درختان یک ردیف لوله و یا دو ردیف لوله اختصاص یابد و یا لوله های ابده به صورت یک ردیفه مستقیم و یا انحنادار از کنار درختان عبور کنند و یا دور درختان حلقه زده شود و.. شکل و وضعیت متنوعی به مجموعه بخشیده می شود که تحت نام آرایش از آن یاد می گردد و از این منظر انواع آرایش ها وجود خواد داشت.

شکل -‏ انواع مختلف آرایش لوله فرعی قطره ای


آرایش مستقیم

شکل ‏- آرایش مستقیم

   درصد مساحت خیس شده در آرایش مستقیم عبارت است از:

آرایش دو ردیفه مستقیم

شکل ‏- آرایش دو ردیفه

آرایش حلقوی

شکل ‏- آرایش حلقوی

رابطه فشار- بده

مساحت خیس شده

   عبارت است از مساحت  متوسط ناحیه خیس شده به عمق 6 تا 12 اینچ زیر سطح خاک، تقسیم بر مساحت ناحیه کشت شده تحت پوشش قطره چکان ها

شکل ‏3‑17 نمایی از مساحت خیس شده

  میرزایی و همکاران (2008) در هشتمین کنفرانس بین المللی هیدرولیکی در چین مدلی تحلیلی را برای برآورد توزیع رطوبت و تعیین معیارهای طراحی در آبیاری قطره ای- نواری ارائه دادند. معادلات ارائه شده رطوبت خاک اطراف قطره چکان های منفرد و همینطور جریان خطی در نوارهای قطره ای را با دقت بالایی شبیه سازی می کنند و قطر و عمق خاک مرطوب شده در این مدل تابعی از دبی قطره چکان، مدت زمان آبیاری و شدت نفوذپذیری آب و خاک است. 


شکل ‏3‑18 توزیع رطوبت از یک منبع تغذیه نقطه ای در آبیاری قطره ای


شکل ‏3‑19 توزیع رطوبت در خاک در آبیاری قطره ای با قطره چکان بابلرشکل ‏3‑20 نمایش توزیع دو بعدی حرکت رطوبت در قطره چکانشکل ‏3‑21 توزیع رطوبت در قطره چکان های با فاصله کم از یکدیگر