اجزاء سیستم آبیاری قطره ای

  • قطره چکان ها (گسیلنده ها) (Emitters)
  • لوله آبده
  • لوله رابط
  • لوله نیمه اصلی
  • لوله اصلی
  • واحد کنترل مرکزی که شامل پمپ، دستگاه تصفیه (سیکلون، فیلتر شن، مخزن کود، فیلتر توری و یا دیسکی)، شیرهای قطع و وصل، فشار سنج، جریان سنج و...