براي آبياري درختچه هاي زينتي، انواع گلها و درختان مثمر و غير مثمر که در فضاهاي سبز کاشت ميگردند و همچنين براي محل هاي کوچک چمنکاري شده سيستمهاي آبياري موضعي (Localize Irrigation) يا آبياري ميکرو  مورد استفاده قرار ميگيرد. براي سطوح بزرگتر چمنکاري شده و فضاهاي سبز مربوط به اماکن ورزشي از سيستمهاي آبياري باراني استفاده مي شود.