ویژگی ها و مزایای آبیاری تحت فشار

 • آبیاری تحت فشار شامل آبیاری بارانی و قطره ای می باشد که اهداف آن در ادامه بیان شده است. 
 • افزایش راندمان آبیاری به میزان 70% در روش بارانی و به میزان 90% در روش قطره ای و تقلیل میزان آب مصرفی در مقایسه با آبیاری سطحی 
 • عدم تشکیل رواناب سطحی و جلوگیری از فرسایش خاک
 • تنظیم میزان آب مورد نیاز برای انواع خاک ها و گونه های گیاهی در فصول مختلف
 • تهویه مناسب خاک و یکنواختی پخش آب در سطح زمین و عدم نیاز به زهکشی
 • افزایش بهره وری در واحد سطح در مقایسه با آبیاری سنتی 
 • عدم نیاز به تسطیح اراضی در این روش 
 • جلوگیری از سله بستن و حفظ پوکی خاک 
 • قابل استفاده برای تمام گیاهان 
 • امکان انجام آبیاری همراه با کودپاشی و سمپاشی و پخش یکنواخت آنها
 • سهولت در انجام عملیات 
 • از تبخیر سطحی در آبیاری قطره ای به حداقل می رسد واز خارج شدن آب از محوطه ریشه جلوگیری می گردد.
 • عدم امکان رویش بذر علفهای هرز به دلیل مرطوب شدن فقط بخشی از سطح خاک اطراف ریشه گیاه اصلی (آبیاری قطره ای)
 • عدم نیاز به نیروی کارگر زیاد بدلیل ثابت بودن اجزای سیستم