▪ آبیاری موضعی با آرایش تیپ Tape


لوله های تیپ، لوله های ۱۶ میلیمتری هستند که با ضخامت ۱۰۰ تا ۲۵۰ میکرون ساخته می شوند و روی آنها دریپر نصب شده است. از این لوله ها برای آبیاری های موقت و یا مثلا زمین های اجاره ای برای یک یا دوفصل استفاده می شود چون این لوله ها تقریبا یکبار مصرف هستند و بعد از استفاده دور انداخته می شوند.