ضوابط طراحي سيستم هاي آبياري موضعي

انتخاب گسيلنده ها 

   انتخاب گسيلنده مناسب عامل بسيار مؤثر در موفقيت طرح آبياري موضعي است. براي انتخاب گسيلنده مناسب معيارهاي زير بايد مورد توجه كامل قرار گيرد.

استحكام 

   گسيلنده بايد در مقابل گرما، سرما و اشعه ماوراء بنفش خورشيد مقاوم باشد و رابطه بين بده و فشار در آنها پايدار بوده و در اثر مرور زمان تغيير چنداني نداشته باشد.

تغييرات در ساخت

   ضريب يكنواختي ساخت، نشان دهنده يكنواختي بده گسيلنده هاي ساخته شده توسط يك كارخانه و كيفيت محصول مي باشد. عدم يكنواختي ساخت توسط كارخانه سازنده نبايد موجب تغييرات قابل ملاحظه در بده گسيلنده باشد. در ساخت گسيلنده ها هر چه ضريب يكنواختي ساخت كوچكتر باشد، گسيلنده مطلوب تر است.

اندازه قطر گسيلنده ها 

   از لحاظ مصرف مواد و در نتيجه قيمت، سهولت استقرار روي لوله هاي آبده، جمع آوري و جابجايي بايد در حد معقول باشد. 

رابطه فشار با بده تخليه

   رابطه بين فشار و بده تخليه در گسيلنده ها يكي از معيارهاي مهم درانتخاب نوع گسيلنده مي باشد.

درصد سطح خيس شده

   وسعت سطح خيس شده در انتخاب نوع و بده گسيلنده مؤثر مي باشد. هر چه پياز رطوبتي تشكيل شده پهن و بزرگ باشد مقدار سطح خيس شدگی بيشتر است. سطح خيس شده بستگي به نوع خاك، بده گسيلنده حجم كل آب داده شده توسط گسيلنده، شيب زمين، تعداد نقاط ريزش و انواع آرايش گسيلنده در روي لوله هاي آبده دارد.

کيفيت آب آبياري

   املاح موجود در آب آبياري در گرفتگي و انسداد گسيلنده ها مؤثر بوده و به عنوان معياري در انتخاب نوع گسيلنده بايد مد نظر باشد.

   پژوهش های بسیار زیادی در ارتباط با کاربرد پساب های شهری برای آبیاری فضای سبز انجام شده است که در اکثر موارد نتیجه قابل قبولی داشته است بنابراین استفاده از پساب های شهری یکی از مواردی که برای بالا بردن کارایی مصرف آب و صرفه جویی در مصرفمورد نظر می باشد.

توپوگرافي زمين

   پستي و بلندي زمين در عدم توزيع يكنواخت فشار مؤثر مي باشد. بدين لحاظ گسيلنده هايي با قابليت تنظيم فشار انتخاب مي شوند.

نوع گياه 

   نوع گياه از لحاظ نحوه كاشت، نياز آبي و فصلي يا دائمي بودن در انتخاب گسيلنده تأثير دارد به عنوان نمونه در گياهان با كشت رديفي از گسيلنده هاي داخل خط يا روي خط با اندازه كوچك و يا لوله هاي قطره چکان دار استفاده مي شود. همچنين در درخت كاري از گسيلنده هاي چند شاخه اي استفاده می شود.