هر سیستم آبیاري باید به نحوی طراحی شود که آب مورد نیاز یک قطعه فضاي سبز را به مقدار کافی و در زمان معین تأمین نماید. گرچه تأمین و انتقال آب به یک قطعه فضاي سبز بخشی از یک طرح آبیاري به شمار می رود؛ اما آنچه در اینجا به عنوان سیستم آبیاري مورد نظر ما می باشد؛ تمهیداتی است که در داخل یک قطعه فضاي سبز به کار بسته می شود تا آب در اختیار گیاه قرارگیرد. از طرف دیگر، طرح آبیاري باید به گونه اي باشد که بتوان مدیریت هاي لازم را در یک قطعه فضاي سبز اعمال کرد. از جمله این مدیریت ها می توان به کم آبیاري ها، آبیاري هاي تکمیلی، آبیاري یک در میان ردیف هاي کشت و امثال آن اشاره کرد. سیستم آبیاري باید حتی الامکان قابلیت انعطاف داشته باشد تا در صورت نیاز بتوان تغییراتی را در آن داده و یا با حداقل هزینه سیستم را تعویض نمود. بنابراین در سیستم آبیاري باید وسایل اندازه گیري و تنظیم و جابجایی جریان آب وجود داشته باشد. چون سیستم هاي آبیاري بعضا براي اهداف دیگري هم ممکن است طراحی شوند. لذا وضعیت هایی از قبیل آبیاري به منظور کنترل فرسایش خاك، آبیاري به منظور جلوگیري از یخ زدگی گیاهان فضاي سبز، آبیاري به منظور تسهیل در جوانه زنی و یا پخش کود نیز باید در نظر گرفته شوند.