لوله های آبده

   لوله های ابده از جنس پلی اتیلن نرم و از قطرهای 12 تا 32 میلیمتر استفاده می شود ولی قطر معمول در بازار 16 و 20 میلیمتر و در حلقه های به طول های زیاد وجود دارند.

لوله های رابط

   لوله های رابط، تغذیه کننده لوله های ابده هستند و ممکن است در سطح خاک و یا زیر آن نصب شوند و از جنس پلی اتیلن هستند. لوله های آبده ممکن است از یک طرف و یا از دو طرف به لوله های رابط متصل شوند.


لوله های اصلی و نیمه اصلی

   لوله های اصلی و نیمه اصلی، لوله های رابط را تغذیه می کنند و از جنس پلی اتیلن (PVC) و فلزی هستند.