آبیاری تحت فشار

    بطور کلی سیستم‌های آبیاری تحت فشار به روشهایی گفته می‌شود که آب را توسط لوله و تحت فشاری بیش از فشار اتمسفر در سطح مزرعه توزیع می‌کنند. در سيستم هاي آبياري تحت فشار با توجه به ماهيت اين سيستم ها، استفاده از تجهيزات تأمين فشار در صورتيكه فشار مورد نياز سيستم به صورت طبيعي موجود نباشد، خطوط لوله به عنوان مجاري انتقال و توزيع آب وتجهيزات پخش آب در سطح خاك يا شاخ و برگ گياهان، ضروري مي باشد .راندمان آب آبیاری ایران در حال حاضر بین 33 تا 35 درصد گزارش شده است و در راستای افزایش آن استفاده از روش های نوین آبیاری و آبیاری تحت فشار، توصیه می شود.