انتخاب قطره چکان

   در انتخاب قطره چکان به چندین عامل باید توجه جدی شود:

استحکام

 از نظر استحکام، قطره چکان باید مقاوم به سرما، گرما و اشعه ماوراء بنفش باشد و رابطه بده و فشار در آن پایدار بوده و تغییرات زیادی در اثر زمان نداشته باشد.

تغییرات ساخت

   هیچ دو قطره چکانی که توسط کارخانه ساخته است، یافت نمی شود که کاملاً از نظر ساخت یکسان باشند و لذا تغییر در ساخت، تغییر در مقدار خروجی را در پی خواهد داشت اما نباید این تغییر زیاد و از حد معینی بیشتر باشد.

   ضریب یکنواختی ساخت در اصل نشان دهنده ی یکنواختی بده توسط کارخانه و کیفیت محصول می باشد.